ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS

GPDR

GDPR – informace podle čl. 13 uvedeného nařízení

Ochrana osobních údajů

Informace ozpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu
a rady (EU) č.2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

ZŠ+MŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 31, Praha 3, 13000, IČO: 63831431, jakožto správce osobních údajů (dále jen „Správce“), tímto informuje ozpůsobu arozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů[1] souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje vsouladu správem Evropské unie, zejména tedy vsouladu
s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) adále vsouladu splatnou národní legislativou.

Kontaktní údaje Správce:

ZŠ+MŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 31, Praha 3, 13000, IČO: 63831431, tel: 777362945, email: sucha@skolaseiferta.cz

Kontaktní údaje pověřence pro osobní údaje:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Tel.: 703 144 376, e-mail: dpo@conestoconsult.cz

Právní základy pro zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje na základě těchto právních základů:

plnění právní povinnosti Správce

plnění smlouvy

oprávněný a životní zájem Správce

souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje podle následujících scénářů:

Aktuální scénáře jsou označeny barevnými poli.

Podrobný rozpis jednotlivých scénářů je uveden vRegistru zpracování osobních údajů. Ten je kdispozici u Správce.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Rozhodnutí o přijetí kpředškolnímu vzdělávání

Přehled docházky v MŠ a třídní kniha

Stravování v MŠ (dohoda o stravování apod.)

Školní matrika MŠ

Režim vzdělávání dítěte v MŠ (Může se jednat o údaje získané například od OSPOD nebo z logopedie či poradny)

Prezentace školy a zachycení její historii

Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem

Záznam zpedagogické diagnostiky dítěte (evaluace, podpůrná opatření)

Individuální vzdělávání v MŠ

Žádost o osvobození od úplaty za vzdělávání a školské služby

Kamerové systémy

Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji (dodavatelé akcí souvisejících se ŠVP)

Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji (dodavatelé akcí nesouvisejících se ŠVP)

Přijetí kzákladnímu vzdělávání – žádost

Přijetí kzákladnímu vzdělávání – rozhodnutí

Odklad povinné školní docházky – žádost

Informace k odhlášení žáka ze vzdělávání vZŠ

Sdělení o vzdělávání žáka ZŠ vcizině

Vedení záznamů v třídní knize

Žádost o přijetí do školy – přestup

Uvolnění žáka zvyučování

Stravování v ZŠ

Posudek zdravotní způsobilosti (ozdravný pobyt, výuka plavání, uvolnění žáka z tělesné výchovy, ...)

Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL

Prezentace školy

Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem

Oznámení o zahájení a rozhodnutí o ukončení o zahájení individuálního vzdělávání

Kamerové systémy

Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji (v tomto případě např. poskytnutí údajů organizátorovi školy v přírodě)

Přístupová práva do elektronických systémů

Školské služby (stravování, zájmové vzdělávání)

Evidence úrazů v knize úrazů

34. Záznam o úrazu

35. Prohlášení o pravidlech pro provádění chemických pokusů

36. Potvrzení o seznámení se se zásadami pro používání elektrických spotřebičů ve škole

Evidence ve školní matrice

Evidenční/katalogový list dítěte/žáka/studenta

Vedení věcného účetnictví

Vedení mzdového účetnictví

Smluvní vztahy

Uchazeč o zaměstnání

Zaměstnanci a agendy související

Stážista a provozní praxe

Bývalí zaměstnanci

ZŠ školská rada

Zpracování zvláštních (citlivých) kategorií osobních údajů

Správce zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů subjektů údajů, a to vždy pouze na základě zákonného zmocnění a vsouladu sčl. 9 GDPR, případně na základě souhlasu zákonného zástupce.

Členění osobních údajů podle důvodu zpracování

Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce

V některých případech zpracovává Správce osobní údaje, aby zajistil ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, případně práv a právem chráněných zájmů dalších subjektů. Takové zpracování může Správce provádět bez souhlasu subjektu údajů. Existenci oprávněného zájmu Správce vždy pečlivě posuzuje.

Mezi takové zpracování patří:

provozování kamerového systému vbudově ( nemá naše škola ) za účelem ochrany majetku a bezpečnosti osob,

údaje nezbytné kochraně zdraví při školních činnostech.

zveřejňování dětských prací – žákovských děl, textů, audiovizuálních děl podle autorského zákona včetně audiovizuálních záznamů reportážní povahy za podmínky, že zákonný zástupce prokazatelně nevyjádřil svůj nesouhlas stakovým úkonem vzhledem ke zvláštnímu důrazu na ochranu práv dítěte – žáka.

sestavování žáků do pracovních skupin, tříd pro účely plnění ŠVP

sdělení zákonných zástupců o osobách je zastupujících vpéči o dítě

Zpracování osobních údajů na základě smluvních podmínek

Správce zpracovává osobní údaje žáků, které jsou nezbytné pro plnění smluvních podmínek smlouvy. Sem patří například:

stravování žáků

organizace zahraničních zájezdů mimo školní vzdělávací program

zájmová činnost

Zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu subjektů údajů

Správce zpracovává osobní údaje na základě uděleného souhlasu vtěchto případech:

předávání osobních údajů organizátorovi akce nebo poskytovateli služeb při organizaci škol vpřírodě, lyžařských kurzů, výletů a dalších mimoškolních akcích, pokud tyto akce nejsou součástí školních osnov (povinné)

zveřejňování osobních údajů vrámci prezentace školy (s ohledem na přiměřenost zpracování, množství a provázanost osobních údajů)

zasílání sdělení o akcích školy

psychologické, lékařské a jiné průzkumy a testování mezi žáky, jejichž součástí by bylo uvedení osobních údajů žáka.

Zdroje osobních údajů získávaných Správcem

Správce získává osobní údaje zejména od subjektu údajů.

Správce může získávat osobní údaje i od jiných subjektů než subjektu údajů, a to vnásledujících případech:

na základě zmocnění stanoveného národním právem nebo právem Unie

zveřejně dostupných zdrojů, zejm. informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi.

Poskytování osobních údajů Správcem

Správce poskytuje osobní údaje dalším subjektům pouze vpřípadě, že je ktomu zmocněn konkrétním právním předpisem. Příjemcem osobních údajů jsou zejména orgány veřejné moci.

Správce je také oprávněn při organizaci různých aktivit podle školního vzdělávacího programu (sportovní výcvikové kurzy, vědomostní a sportovní soutěže, projekty, školní výjezdy, tematické studijní cesty, ve kterých není škola sama jako organizátor, případně čerpá služby dodavatele) předat dodavateli za účelem plnění zákonem určených povinností osobní údaje nezletilých v nezbytném rozsahu. V ostatních případech je nutné mít souhlas zákonných zástupců.

Předávání osobních údajů do třetích zemí či mezinárodním organizacím

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí či mezinárodním organizacím. Pokud jsou osobní údaje předávány do třetích zemí (např. služební cesta), je vždy vyžádán souhlas subjektu údajů.

Zajištění ochrany osobních údajů

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, organizační i technickou kontrolou. Správce disponuje technickými, bezpečnostními a organizačními opatřeními, jimiž je zajištěna ochranazpracovávanýchúdajůpřed neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Právo na přístup kosobním údajům

právo vědět, jaké údaje subjektu údajů jsou zpracovávány, za jakým účelem, jak dlouho, kde Správce tyto údaje získal, zda a komu mohou být předány

právo na poučení o dalších právech týkajících se těchto údajů vyjádřené vtomto dokumentu stím, že subjekt údajů může kdykoli požádat o doplnění

Informace budou na základě žádosti subjektu údajů poskytnuty Správcem bez zbytečného odkladu vlistinné i elektronické podobě podle způsobu, jakým subjekt údajů žádost podá. Takto podaná informace nesmí ovlivnit práva jiných subjektů osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů

právo požadovat opravu nepřesných či neúplných podkladů bez zbytečného odkladu

právo na omezení zpracování osobních údajů

právo požadovat, aby došlo koznačení některých osobních údajů a tyto údaje nebyly nadále předmětem dalšího zpracovávání, a to po určitou dobu

Toto právo se uplatní na omezenou dobu vtěchto případech:

po dobu ověření správnosti zpracovávaných osobních údajů

zpracování je bez právního základu (např. nad rámec údajů, které jsme oprávněni zpracovávat), ale lze ze strany subjektu údajů předpokládat, že údaje vbudoucnu poskytne

na základě právních nároků subjektu údajů vůči Správci

po dobu řešení námitky (o tomto právu viz další bod poučení)

Pokud je zpracování omezeno, mohou být zpracovávány údaje jen sesouhlasem subjektu údajů, nebo zdůvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, zdůvodu ochrany práv jiné osoby, ať již fyzické nebo právnické, nebo zdůvodů důležitého veřejného zájmu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů lze využít pouze vsituaci, kdy Správce některé osobní údaje zpracovává ve veřejném zájmu či na základě oprávněného zájmu. Správce pak musí prokázat závažné oprávněné důvody ktakovému zpracování (zejména právní nárok).

Právo stěžovat si u dozorového úřadu

právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených vúvodu dokumentu. Aktuální kontakty jsou uvedeny na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. Stížnost lze podat kdykoliv, kdy má subjekt údajů pochybnost o tom, zda jsou osobní údaje zpracovávány tak, jak by měly být, tedy neoprávněně nebo vrozporu správními předpisy.

Právo na výmaz

právo na výmaz osobních údajů vodůvodněných případech. Výmaz se realizuje povětšinou tehdy, kdy zpracovávání údajů pozbylo právního důvodu, či byl odvolán souhlas se zpracováním. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právních povinností Správce, účely archivace, či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo odvolat souhlas

právo kdykoli souhlas ke zpracování osobních údajů odvolat. Odvoláním souhlasu nicméně nebude nikterak dotčeno předchozí zpracování, které Správce prováděl před jeho odvoláním.

Uplatnění práv

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva podání stížnosti či cokoliv jiného, lze využít kontaktní adresy Správce či adresy pověřence, které jsou uvedeny vzáhlaví tohoto dokumentu.

Žádost bude zpracována zpravidla nejdéle po dobu jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména zdůvodu složitosti požadavku lze tuto lhůtu prodloužit odalší dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění bude subjekt údajů informován.


Ke stažení zde

FOTOGALERIE
Uvodní obrázek na školní galerii 594
Uvodní obrázek na školní galerii 616
Uvodní obrázek na školní galerii 671
Uvodní obrázek na školní galerii 616
Uvodní obrázek na školní galerii 616