ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS

Zápis 2022-2023

Image title

Zápis probíhá v termínu 5.4. a 6.4.2022 (úterý, středa) od 14 - 18 hodin. 

Online registrace k zápisu bude zpřístupněna od 28.3.2022.

Pokud v řádném termínu zápisů se nebudete moct dostavit kvůli nemoci, prosím kontaktujte nás v termínu zápisu emailem ( sucha@skolaseiferta.cz ) a domluvíme se individuálně.

V době řádného termínu ( 5.4. a 6.4.2022 ) je třeba doručit škole žádost o přijetí k základnímu vzdělávání jednou z těchto možností :

a) do datové schránky školy,

b) e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

c) poštou doporučeně ( žádost musí být vyplněna a podepsána z. zástupcem ) - rozhodující je datum podání na poště,

d) osobním podáním ve škole ( v den a čas Vaší rezervace ).

Pokud nemáte možnost si rezervovat termín zápisu, přijďte dne 5.4 a 6.4. 2022 od 17-18 hodinou.

Potřebné tiskopisy k zápisu je možné si vyzvednout na vrátnici školy od 1.4.2022, lze si dokumenty vytisknout na webových stránkách ZŠ.

Potřebné dokumenty : rodný list dítěte, OP zákonného zástupce ( k prokázání trvalého pobytu ).

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku ZŠ :

1.) Dítě s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3 v příslušném školském obvodu základní školy.

2.) Dítě s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3 z jiného školského obvodu.

3.) Dítě s místem trvalého pobytu mimo Prahu 3 do naplnění kapacity školy.

Děti s českým občanstvím a děti cizinci s trvalým pobytem v ČR mají ve standardním zápisu do základních škol přednostní místa. Tento zápis se uskuteční  na Praze 3 v již avizovaných termínech 5. a 6. dubna 2022.
Pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční dodatečný zápis v období od 1.června 2022 do 15.července 2022. Konkrétní datum zápisu bude upřesněno na stránkách základních škol a  na webu městské části v průběhu května.


I pro školní rok 2022/2023 plánujeme otevřít přípravnou třídu. Kdo má zájem o místo v přípravné třídě, prosíme donést k zápisu vyjádření PPP, nebo SPC o odkladu školní docházky dítěte, nebo doporučení ŠPZ (+ doporučení dětského lékaře - pediatra dítěte) a vyplněnou žádost o přijetí do přípravné třídy.

Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do PT vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravná třída bude otevřena při minimálním počtu zájemců 10 (maximální počet ve třídě je 15 dětí).

V souladu s §47 odst. 2 školského zákona o zařazování do PT základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce + doporučení pediatra.


Kritéria pro přijetí do PT :

1.) Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.

2.)Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

3.) Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.

4.)Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

Pokud zákonný zástupce podává vícenásobnou přihlášku do škol jednoho zřizovatele v době zápisu, podle čl. 26 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ( EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsou tyto školy jednoho zřizovatele společnými správci, a to pro proces využití volných kapacit škol a po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu.


Odklad – postup:

  1. Jít k zápisu do 1. třídy v daném termínu – 5.4.2022, nebo 6.4.2022 i když se rodiče rozhodnou pro odklad nebo odklad již mají z minulého roku.

  2. Vyplnit formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

  3. Vyplnit formulář žádosti o odklad nebo mít vyplněn ( webové stránky školy).

  4. Doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).

  5. Doložit doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dodat škole žádost + dvě doporučení v den zápisu, nebo nejpozději do 30.4.2022.

Školský zákon : § 37

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

KRITÉRIA K PŘIJETÍ K ZV A PT 2022 KE STAŽENÍ ZDE.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZV

ŽÁDOST O ODKLAD 

Předem děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vás !!

vedení školy

FOTOGALERIE
Uvodní obrázek na školní galerii 603
Uvodní obrázek na školní galerii 634
Uvodní obrázek na školní galerii 648
Uvodní obrázek na školní galerii 605
Uvodní obrázek na školní galerii 602