ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS

Výchovná a kariérní poradkyně

Výchovná a kariérní poradkyně

Přijímací řízení ve školním roce 2022 – 2023

Doporučuji sledovat aktuální informace na stránkách MŠMT nebo stránky školy, v sekci aktuality nebo nástěnku deváté třídy.

Informace jsou průběžně zveřejňovány a aktualizovány na webové stránce MŠMT:Přijímání na střední školy a konzervatoře, MŠMT ČR (msmt.cz) dále na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání:Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz) 

Informace týkající se zejména konkrétní organizace přijímacího řízení ve škole a případné školní přijímací zkoušky jsou umístěny na webových stránkách jednotlivých škol. Další informace, zejména o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání po uzavření 1. kola přijímacího řízení, jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých krajských úřadů, resp. Magistrátu hl. m. Prahy v sekci školství

Přihlášky musí být na střední škole nejpozději 1. 3. 2023, umělecké školy 30. 11. 2022 /talentová zkouška/

Obory s talentovou zkouškou začínají dvojčíslím 82

V oborech ukončených maturitní zkouškou je součástí přijímacího řízení povinná jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace v rozsahu RVP – ZV. Tato povinná zkouška je centrálně vyhodnocována.

český jazyk a literatura - 60 minut, matematika a její aplikace - 70 minut

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění.

V prvním kole dostanou uchazeči - 2 přihlášky.

Doporučení školského poradenského zařízení musí uchazeč přiložit ke každé přihlášce (přikládá originál)

Uchazeč, hlásící se na dva obory ukončené maturitou, koná jednotné přijímací zkoušky dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů).

Uchazeč, který se hlásí pouze na jeden obor ukončený maturitní zkouškou, koná přijímací zkoušky jen jednou.

Termíny jsou vyhlášeny jednotně MŠMT

1. řádný termín pro 4-leté obory 13. 4. 2023

2. řádný termín pro 4-leté obory 14. 4. 2023

1. řádný termín pro 6-leté a 8-leté obory 17. 4. 2023

2. řádný termín pro 6-leté a 8-leté obory 18. 4. 2023

Pokud se nemůžete ze závažných důvodů zúčastnit společný náhradní termín pro všechny obory

1. náhradní termín 10. 5. 2023

2. náhradní termín 11. 5. 2023

Přijímací zkoušky uchazeč dělá v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí ve druhém stanoveném termínu na přihlášce ve druhém pořadí. Obě dvě přihlášky budou vyplněny stejně - stejné pořadí škol. Střední škola si může udělat školní kolo přijímaček, kritéria musí zveřejnit na svých webových stránkách.

Po skončení prvního kola, si další kola přijímacího řízení vyhlašují školy podle své naplněnosti. Informace o školách, které vyhlašují další kola přijímacího řízení, najdete na stránkách Magistrátu hlavního města Prahy v sekci školství.

Vyhlášení výsledků u přijatých uchazečů bude zveřejněním seznamu přijatých. Písemné rozhodnutí se posílá jen nepřijatým uchazečům poštou - nejdříve 2.5. Odvolání je nutné poslat do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí.

Zájem o studium na dané střední škole uchazeč potvrdí podáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů.

Zápisový lístek dostanete na ZŠ.

Uplatnit zápisový lístek lze jen jednou. Výjimky na stránkách MŠMT.

Termíny pro „zkoušky“ pro obory bez maturity jsou 22. - 30. 4. Na internetové stránce www.pppp.cz najdete prezentace jednotlivých škol. Nebo můžete použít i www.infoabsolvent.cz, kde jsou i další informace. Děti by měly s tímto odkazem umět pracovat, protože se s jeho obsahem podrobně seznámily ve škole při hodinách světa práce

Důležité je kódové označení kategorie dosaženého vzdělání:

K – úplné střední všeobecné vzdělání s maturitou

M – úplné střední odborné vzdělání s maturitou

L – úplné střední odborné vzdělání s výučním listem a maturitou (absolventi oborů s výučním listem si pak ještě dodělávají maturitu)

J – střední nebo střední odborné vzdělání bez výučního listu i bez maturity

H – střední odborné vzdělání s výučním listem (střední odborné vzdělání dosažené absolvováním nematuritních vzdělávacích programů)

E – nižší střední odborné vzdělání (učiliště a odborná učiliště)


1 Vzdělávání v oborech ukončených maturitní zkouškou (kódy K, M, L)

1.1 Gymnázia (na 5. místě kódu mají písmeno „K“)

Jsou pro žáky s vysokými studijními předpoklady s úmyslem studovat po maturitě na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Cílem gymnázia není poskytovat kvalifikaci, ale všeobecné vzdělání a jazykové dovednosti. Při přijímacím řízení jsou na uchazeče kladeny vysoké požadavky.

Doporučuji:

•zajímat se o zaměření gymnázia

•jak je to s výukou jazyků a jaké jazyky nabízejí

•zajímat se o skladbu volitelných předmětů ve vyšších ročnících vybavenost učeben informačními technologiemi a jejich dostupnost prohlédnout si učební plány

•jít na den otevřených dveří a nestydět se na cokoliv zeptat

1.2 Střední odborné školy (na 5. místě mají písmeno „M“)

Mezi střední odborné škola se řadí lycea, SPŠ a SOŠ.

Patří k nejoblíbenějším typům škol, protože absolvent získá odborné znalosti umožňující okamžitý vstup do praxe, ale může i pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.

Zde je potřeba si ujasnit, zda budete pokračovat na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole, pak volte široce koncipované obory, pokud nepředpokládáte další studium a půjdete rovnou do práce, volte spíše úzce koncipovaný obor, zjistěte si však, bude-li o váš obor na trhu práce zájem i v době, kdy dostudujete.

Z následující tabulky vám bude jasný rozdíl mezi gymnáziem, lyceem a SOŠ:

všeobecná složka vzdělání - odborná složka vzdělání

gymnázia 95% - 5%

lycea 75% - 25%

střední odborné školy 40% - 60%

Absolvent lycea nezíská kvalifikaci, ale je lépe připraven na studium na VOŠ nebo VŠ patřičného směru, absolvent SOŠ je připravován více do praxe.

Doporučuji:

•zajímat se o skladbu volitelných předmětů ve vyšších ročnících

•vybavenost učeben informačními technologiemi a jejich dostupnost

•vybavenost odborných učeben

•prohlédnout si učební plány

•jít na den otevřených dveří a nestydět se na cokoliv zeptat.

1.3 Maturitní obory středních odborných učilišť (na 5. místě kódu mají písmeno „L“)

Mají více praxe na úkor vzdělání, viz srovnání mezi SOŠ a SOU.

všeobecná složka - odborná složka - praxe

SOŠ 40% - 60% - 0%

SOU s maturitou 40% - 30% - 30%

Protože 4. leté obory s maturitou mají více praxe na úkor vzdělání, hůře se z nich dostává na vysokou školu. Dá se zvolit vysoká škola technického směru, ale pak záleží jen na žákovi, protože bude na sobě muset moc pracovat. Může však pokračovat na vyšší odborné škole. Je dobře připravený do praxe. Absolventi jsou při hledání práce výrazně úspěšnější než ti s výučním listem.

2 Vzdělání v oborech středního vzdělání ukončené získáním výučního listu (kódy H, E)

2.1 Střední vzdělání s výučním listem (na 5. místě kódu mají písmeno „H“)

Běžně tuto variantu volí ti, kteří nechtějí dál studovat a jsou manuálně zruční. Pokud chcete zvolit tuto variantu, doporučuji navštívit úřad práce a informovat se o výhledech daného oboru do budoucna.

2.2 Střední vzdělání s výučním listem (na 5. místě kódu mají písmeno „E“)

Absolventi jsou připravováni na méně náročné manuální profese. Na tyto typy škol se dělají jenom pohovory.

3 Vzdělávání v oborech středního vzdělání (kód J)

3.1 Nematuritní studijní obory na SOŠ (na 5. místě kódu mají písmeno „J“)

Nabízejí jenom některé SOŠ, studium je zakončeno závěrečnou zkouškou. Jde o vzdělání určené pro žáky se slabými studijními ambicemi

4 Střední vzdělání (učební obor na učilišti) (na 5. místě kódu mají písmeno C nebo D)

Určeno pro žáky vycházející z nižších ročníků základní školy. Pro tyto žáky jsou určeny nabídky oborů středního vzdělávání, obory středního vzdělávání s výučním listem. Tito žáci si mohou podat přihlášky i do běžných oborů středních škol, a pokud splní podmínky přijímacího řízení, jsou přijati.

Jaké zvolit střední vzdělání???

Nemáš jediný problém s učením, nevíš ještě přesně, co chceš, ale vysokou školu chceš studovat, vybírej gymnázium nebo lyceum. Pokud se však nedostaneš na vysokou školu a půjdeš pracovat, nic konkrétního neumíš, NEJSI NIC.

Nemáš problém s učením, ale máš zájem o určitý obor, zvol, střední odbornou školu. Z ní můžeš pokračovat na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole, ale pokud nechceš dál studovat, můžeš jít do praxe.

Jsi celkem šikovný na ruce, ale nejde ti učení, zvol si učební obor.

Ukončíš školní docházku v nižším ročníku, hledej v oborech středního vzdělání s výučním listem (dříve 2 leté obory). Můžeš podat přihlášku i do oborů běžných středních škol, a pokud splníš podmínky přijímacího řízení, budeš přijat.

Šťastnou ruku při volbě povolání přeje výchovná poradkyně Ing. Hana Bauerová


FOTOGALERIE
Uvodní obrázek na školní galerii 652
Uvodní obrázek na školní galerii 667
Uvodní obrázek na školní galerii 637
Uvodní obrázek na školní galerii 646
Uvodní obrázek na školní galerii 671