ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS

Řád ŠJ

Příloha provozního řádu č. 3

Ř á d   š k o l n í   j í d e l n y

1) Školní jídelna se otevírá v 11.45 hod.

2) Učitelé dozírající ve ŠJ nastupují na dohled podle plánu dozorů ,event. plánu suplování.

(zároveň zajišťují mimořádný úklid – rozbité nádobí,rozlitý čaj apod….)

Na družinové děti dohlíží vychovatelky.(rozbité nádobí,rozlitý čaj,apod….)

3) Do školní jídelny přicházejí žáci podle rozvrhu hodin nebo pokynů vedení školy.

Družinové děti přivádějí do ŠJ (podle čas. plánu) vychovatelky, stolují společně se žáky a všichni zůstávají u stolu dokud se poslední žák nenaobědvá.

4) Není dovoleno odkládat aktovky, boty a oblečení v prostorách před vstupem do ŠJ, tyto věci si žáci ponechávají v šatnách svých tříd.

5) V prostorách školní jídelny se žáci chovají slušně, dodržují zásady hygieny, stolování, bezpečnosti a režimu školy. Řídí se řádem ŠJ. Dbají pokynů dozírajících učitelů.

6) V prostorách ŠJ, chodbě ke školní jídelně udržují čistotu a nevynášejí jídlo ani nádobí

zprostor školní jídelny.

7) Obědy musí mít žáci zaplaceny nejpozději do 1. dne příslušného měsíce.

Dlužnou částku lze zjistit na www.e-jidelnicek.cz, jídelna č. 1143, přihl. heslo a kód

(obdržíte u vedoucí ŠJ)

Pokud se dítě vprůběhu školní docházky přestane stravovat, je třeba tuto skutečnost nahlásit PÍSEMNĚ vedoucí školní jídelny.

8) Výdej oběda pro nemocné děti : dítě má nárok na stravu jen pokud je ve škole. Jeli dítě

nemocné, má nárok na odebírání stravy pouze první den nepřítomnosti. V další dny je nutno obědy odhlásit. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy BEZ NÁHRADY PROPADAJÍ.

9) Každý strávník, stravující se v ŠJ má přidělen čip se svým osobním číslem, vyplněná přihláška

na stravování je platná po celou dobu školní docházky.

Oběd je vydán po přiložení čipu kterminálu u výdeje jídel, kde je vyznačeno

a) 0 nezaplaceno, odhlášeno

b) 1 oběd č 1

d) věková kategorie – stravovací norma A, B C, D (rozdělení podle věkových skupina)

A - 7 – 10 let 31,- Kč

B - 11 – 14 let 33,- Kč

C - 15 let a více,dospělí 34,- Kč

D - MŠ 3 - 6 let 50,- Kč

E - MŠ 7 let a více 51,- Kč

F - PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 6 let a více 31, Kč

G Cizí strávníci 80,- Kč

Obědy lze odhlašovat na následující den na objednávkovém terminálu u vstupu do ŠJ,nebo na www.jidelnicek.cz od 14,30 -7.00 hod

Omluva dítěte nestačí pouze ve škole,obědy odhlašujte zvlášť!

Cena zálohy čipu - 173,- Kč.

V případě ztráty nebo poškození čipu je nutné zakoupit čip nový.

10) Žáci, kteří mají zaplacené obědy a zapomenou čip, nebo se ukáže na terminálu 0, jsou

povinni tyto sporné případy řešit u hospodářky ŠJ, která potvrdí, zda bude oběd vydán.

11) Po skončení oběda odcházejí žáci do šatny školy, vezmou si zde všechny své věci a zbytečně se v prostorách šaten nezdržují.

12) Cizím osobám je vstup do všech prostor ŠJ zakázán.

13) Výdej cizím strávníkům a rodičům pro jejich nemocné či jinak nepřítomné

děti (viz. bod č. 8) se provádí odděleně od 11.45 hod. do 12.00 hod., tj. v době kdy se děti ve ŠJ nestravují.

14) Jídelna se uzavírá ve 14.15 hodin. vydávání obědů končí ve 14.00 hodin. O změně doby

otevření nebo uzavření ŠJ může rozhodnout pouze ředitelka školy.

15) Hlášení závad ,úrazů a nevolností

a) Dojde-li kúrazu,ohlásí žák úraz pedagogickému dozoru.

b)Jakékoliv závady hygienického nebo technického charakteru je třeba neprodleně hlásit vedoucí školní jídelny.

16) Jídelní lístek je vyvěšen ve vestibulu školy,před vchodem do jídelny,u čipového terminálu a na

webových stránkách školy.

17) ŠJ může přijímat dietní stravu připravenou rodiči dle stanoviska hlavního hygienika

čj34059/2011 ze dne 3.5.2011,po dohodě sředitelkou školy a vedoucí ŠJ.

Zákonný zástupce dítěte doloží vyjádření praktického lékaře ,že dítě má příslušnou indikaci

kdietnímu stravování a písemné vyjádření za zodpovídající zdravotní nezávadnost doneseného

pokrmu.

Seznam potravinových alergenů je kdispozici u vchodu do ŠJ.

18) MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VZHLEDEM KE COVID -19

Při vstupu do jídelny si strávníci řádně vydezinfikují ruce, dezinfekce je připravena u vstupu

do školní jídelny.Strávníci mezi sebou dodržují rozestupy 2 m,značky jsou vyznačeny na podlaze.

Strávníkům není umožněn samoobslužný výdej.Celé menu bude strávníkovi vydán pracovníky ŠJ na tác i včetně příborů,misek a skleniček.

U stolu budou děti sedět jako za normálního provozu,vždy jedna třída u sebe,jednotlivé třídy odděleně.

Děti si samy odnesou použité nádobí ke sběrnému okénku,zde opět platí dodržování rozestupů.

Cizí strávníci a zákonní zástupci vdobě mimořádných opatření nemají přístup do prostor školní jídelny.

Z epidemiologických důvodů není možnost 1.den nemoci strávníka(žáka) vyzvednout oběd do přinesené nádoby.

Školní jídelna umožní odběr vrámci školního stravování(za dotovanou cenu) i dětem /žákům,kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.Těmto strávníkům bude vyčleněn samostatný čas,tj od 13.30 hod do 14 hod.

V Praze dne 1.9.2022

Mgr.Marie Suchá

ředitelka školy


FOTOGALERIE
Uvodní obrázek na školní galerii 637
Uvodní obrázek na školní galerii 632
Uvodní obrázek na školní galerii 611
Uvodní obrázek na školní galerii 627
Uvodní obrázek na školní galerii 619