ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta
CS

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání


Podle § 34, odst. 1 školského zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním vyšším odborném 
a jiném vzdělávání – zpravidla ve věku od 3 do 6 let, 
které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP 
(§ 4 a 5 školského zákona)
 
Termín pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
pro následující školní rok je vyhlašován jednou ročně a to v měsíci dubnu. 


Probíhá ve dvou po sobě jdoucích pracovních dnech od 09.00 do 15.30 hodin. (Přesný termín bude včas zveřejněn.) Žádosti o přijetí se vydávají na jednotlivých MŠ.


Termín pro podání žádosti je stanoven po dohodě se zřizovatelem - Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3 a zveřejněn způsobem v místě obvyklým, např. vyvěšením plakátu na viditelné místo, nejpozději 1 měsíc předem.
Zřizovatel - MČ Praha 3 zveřejňuje termín pro podání žádosti v Radničních novinách a
na svých webových stránkách.


Mají-li rodiče zájem, mají možnost si prohlédnout prostory školy, jsou informování o provozu MŠ, o výši úplaty a aktivitách školy.
 
Při přijímání jsou dodrženy podmínky:

- ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

- děti, které jsou občany EU, popř. jejich rodinní příslušníci
- děti, které nejsou občany EU, ani jejich rodinní příslušníci, pokud mají právo
pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, popř. jsou osobami
oprávněnými pobývat na území ČR za účelem výzkumu, azylanty, osobami
požívajícími doplňkové ochrany apod.


K žádosti je nezbytné doložit:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce 
- doklad praktického lékaře o zdravotním stavu a očkování dítěte 
- pas - doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR zákonného zástupce dítěte, který není státním občanem ČR.


O přijetí, nebo nepřijetí dítěte rozhoduje ředitel ZŠ a MŠ, v souladu se zákonem č. 71/1967 Sb., o správním řízení, od 1.1.2006 v souladu se zákonem
č. 500/2004 Sb.


Proti rozhodnutí se mohou rodiče odvolat prostřednictvím školy k OŠ MHMP.


Kritéria:


1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání pod § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu* mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2024 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.


2. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2024) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.


3. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2024) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. 


Případně:


4) Dvouleté dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2024, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.


* Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol č. 7/2017


FOTOGALERIE